ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ “BOUTIQUE HOTEL”

“BOUTIQUE HOTEL”

Μικρό ξενοδοχείο το οποίο:
α. έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερο concept σχεδιασμού, που εφαρμόζεται με συνέπεια στην αισθητική, τα τμήματα και σε όλες τις πτυχές λειτουργίας του και

β. προσφέρει ένα πλήθος αναβαθμισμένων παροχών και υπηρεσιών στους επισκέπτες του, με στόχο το κατάλυμα να καταστεί μοναδικό σε σχέση με τους ανταγωνιστές του.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Το σήμα “Boutique hotel” χορηγείται από το Ξ.Ε.Ε. στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, εφόσον πληρούν:
1) Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή τη Γνωστοποίηση του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) για κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα (υποπαράγραφοι αα., δδ., εε., στ.στ., παραγρ. 2, αρθ. 1, Ν. 4276/2014, ΦΕΚ 155/ Α’).
2) Tις προϋποθέσεις για να προχωρήσουν στην έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης από το Ξ.Ε.Ε. τουλάχιστον στην κατηγορία 3* αστέρων.
3) Διαθέτουν έως 60 δωμάτια (σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται αποδεκτή μια απόκλιση της τάξεως του 5%).
4) Δέχονται τα αποτελέσματα από τις Δυο Διαδοχικές Φάσεις Ελέγχου:
Α΄ Φάση Αναγνώρισης του Concept Σχεδιασμού του ξενοδοχείου ως “Boutique hotel” από μια ειδική Επιτροπή του ΞΕΕ, η οποία μετά από εξέταση της ηλεκτρονικής αίτησης του ξενοδοχείου και του επισυναπτόμενου (κυρίως οπτικού) υλικού τεκμηρίωσης, αποφασίζει εάν το κατάλυμα πληροί τις προδιαγραφές του Concept σχεδιασμού ενός boutique ξενοδοχείου (όπως αυτές αναλύονται στο παράτημα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος κανονισμού). Οι προδιαγραφές αυτές μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ξ.Ε.Ε. και τα συμμετέχοντα καταλύματα υποχρεούνται να συμμορφώνονται αναλόγως.
Β΄ Φάση Ελέγχου των Αναβαθμισμένων Παροχών και Υπηρεσιών του “Boutique hotel” από έναν εξουσιοδοτημένο, για τον σκοπό αυτό από το Ξ.Ε.Ε., φορέα, ο οποίος μετά από τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου επιβεβαιώνει ότι:
– Τo επισυναπτόμενο οπτικό υλικό του concept σχεδιασμού του ξενοδοχείου αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του καταλύματος και
– Τo ξενοδοχείο προσφέρει ένα ελάχιστο πλήθος αναβαθμισμένων παροχών και υπηρεσιών (πληροί το 50% των κριτηρίων αναβαθμισμένων παροχών και υπηρεσιών, όπως αυτά αναλύονται στο παράρτημα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος κανονισμού). Το ελάχιστο πλήθος αναβαθμισμένων παροχών και υπηρεσιών δύναται να μεταβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ξ.Ε.Ε. και τα συμμετέχοντα καταλύματα υποχρεούνται να συμμορφώνονται αναλόγως.
5) Καταβάλλουν στο Ξ.Ε.Ε. το κόστος ένταξης – υποστήριξης – προβολής του σήματος κατά την αρχική χορήγηση, σε ετήσια βάση και την ανανέωσή του ανά πενταετία, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του.
6) Χρησιμοποιούν το σήμα “Boutique hotel” στον εταιρικό σχεδιασμό τους και ιδιαιτέρως στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες του καταλύματος με αντίστοιχη σύνδεση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Ξ.Ε.Ε.. Τα ενταγμένα ξενοδοχεία μπορούν να αναρτούν την πινακίδα του σήματος “Boutique hotel” σε εμφανές σημείο στο χώρο της Υποδοχής του ξενοδοχείου. Επίσης, τα ενταγμένα ξενοδοχεία έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν τον τίτλο «boutique hotel» στο διακριτικό τους τίτλο, εφόσον το επιθυμούν.
7) Δέχονται τους αρχικούς και επιβεβαιωτικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται από φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό το σκοπό από το Ξ.Ε.Ε. και καταβάλλουν το αναλογούν κόστος ελέγχου στους εξουσιοδοτημένους από το Ξ.Ε.Ε. φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη τιμολόγηση από το Ξ.Ε.Ε.
8) Συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις του Ξ.Ε.Ε. και των εξουσιοδοτημένων από το Ξ.Ε.Ε. προς έλεγχο φορέων.
9) Το σήμα χορηγείται για μια πενταετία. Μετά το πέρας της διάρκειας ισχύος του ανανεώνεται, κατόπιν αιτήσεως του καταλύματος για πενταετία κάθε φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο Υπεύθυνος του καταλύματος, παράλληλα με την αίτηση του για την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστεριών στο Ξ.Ε.Ε., μπορεί να υποβάλει και αίτηση για να ενταχθεί στο σήμα “Boutique hotel”. Στην περίπτωση αυτή ο φορέας δύναται να πραγματοποιήσει ταυτοχρόνως τους επιτόπιους έλεγχους για την πιστοποίηση του ξενοδοχείου σε κατηγορίες αστεριών και για την ένταξη του καταλύματος στο σήμα boutique hotel. O φορέας, ωστόσο, υποχρεούται να αποστείλει στο ΞΕΕ πρώτα βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων χορήγησης πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστεριών 3* και άνω και εν συνεχεία να αποστείλει τη βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων χορήγησης του σήματος “Boutique Hotel”.

Για να δείτε ολόκληρο τον Κανονισμό του Ξ.Ε.Ε πατήστε εδώ.

Αν επιθυμείτε να σας βοηθήσουμε στη διαδικασία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!