Με την υπ’ αριθ. 216 από 9/1/2015 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 19102 από 10/10/2016 όμοια απόφαση, καθορίσθηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία κατάταξης των ξενοδοχείων σε αστέρια. Η απόδοση των αστεριών γίνεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, εταιριών που διαθέτουν διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).
Μέσα στα πλαίσια την αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιείται μέσω μεθόδου μοριοδότησης, τα ξενοδοχεία «επιδοτούνται» με επιπλέον μόρια για πιστοποιήσεις και δράσεις τις οποίες πραγματοποιούν (πέραν των υλικοτεχνικών τους υποδομών). Τα μόρια αυτά μπορεί, σε κάποιες περιπτώσεις, να αποβούν κρίσιμα προκειμένου να αλλάξει ένα κατάλυμα κατηγορία, ή ακόμη και να διατηρήσει την υπάρχουσα.

Η εταιρεία μας διαθέτει εκπαιδευμένους επιθεωρητές ξενοδοχείων και συνεργάζεται με Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου. Έτσι, επιλέγοντάς μας για την “Προ-Αξιολόγηση”  της μονάδας σας, είστε σίγουροι για το αποτέλεσμα αλλά και τις τις άριστες επιπλέον υπηρεσίες που απαιτούνται προκειμένου να επωφεληθείτε τόσο σε επίπεδο μοριοδότησης όσο σε πραγματική επιχειρησιακή ωφέλεια για την επιχείρησή σας.

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ…
Σύμφωνα με τα ισχύοντα τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 6 (ΦΕΚ 10-09/01/2015: «Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης».

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ

[ninja_form id=2]