ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΣΤΕΡΙΩΝ

Η εταιρεία μας, η οποία διαθέτει 20ετή πείρα στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιστοποίησης, προσφέρει αναλυτικά τις παρακάτω υπηρεσίες οι οποίες βοηθούν την ξενοδοχειακή μονάδα να συλλέξει περισσότερα μόρια σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης:

Προαξιολόγηση και προσομοίωση της τελικής επιθεώρησης από τον διαπιστευμένο φορέα. Απόδοση βαθμολογίας – προσδιορισμός αναμενόμενης κατάταξης. Υποβολή έκθεσης αυτο-κατάταξης στο ΞΕΕ

Ανάπτυξη και εφαρμογή και πιστοποίηση* περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με: α) ECOLABEL, EMAS, ISO 14001 (200 ΜΟΡΙΑ). β) GREEN GLOBE, GREEN KEY, TRAVELIFE ή άλλα εξειδικευμένα δημόσια ή ιδιωτικά πρότυπα (150 ΜΟΡΙΑ).

Ανάπτυξη και εφαρμογή και πιστοποίηση* συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ISO 9001:2008, European Hospitality Quality της HOTREC ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα) (100 ΜΟΡΙΑ).

Ανάπτυξη και εφαρμογή και πιστοποίηση* συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων: α) ISO 22000:2005 (200 ΜΟΡΙΑ). β) HACCP, CODEX ALIMENTARIUS (100 ΜΟΡΙΑ). 

Ανάπτυξη και εφαρμογή και πιστοποίηση* εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με ISO 26000 – Social Responsibility Standard ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα (100 ΜΟΡΙΑ).

Διαμόρφωση Οργανωμένου συστήματος διαχείρισης παραπόνων πελατών (αν δεν διαθέτει πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας) (100 ΜΟΡΙΑ).

Δημιουργία και χορήγηση εγχειριδίου λειτουργίας του ξενοδοχείου στο προσωπικό (50 ΜΟΡΙΑ).

Οργάνωση και διεξαγωγή επιμορφωτικού προγράμματος σχετικό με τον τουρισμό και την ασφάλεια με τη συμμετοχή τουλάχιστον του 10% του προσωπικού, διάρκειας μεγαλύτερης των 20 ωρών σε ετήσια βάση (με φυσική παρουσία ή εξ’ αποστάσεως. (150 ΜΟΡΙΑ).

Τελική επιθεώρηση** και απόδοση αστεριών***

Επιθεώρηση** ένταξης της μονάδας στο πρόγραμμα «Ελληνικό πρωινό» (250 ΜΟΡΙΑ).

*Σε συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης
** Σε συνεργασία με τον διαπιστευμένο φορέα BQC
*** ΠΡΟΣΟΧΗ! Η επιθεώρηση για την κατάταξη του καταλύματος πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του.

Κάντε το ΧΡΟΝΟ σύμμαχό σας και επικοινωνήστε μαζί μας ΣΗΜΕΡΑ!