Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ

ΒΗΜΑ 1

Η επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ υποβάλλει αίτηση προς το ΞΕΕ για την έκδοση
πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα και καταβάλλει παράβολο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣΠΟΣΟ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ Ή ΣΟΥΙΤΑ
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 5 * 5 ευρώ/δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 4 * 4 ευρώ/δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 3 * 3 ευρώ/δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 2 * 2 ευρώ/δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 1 * 2 ευρώ/δωμάτιο
Επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) Κατηγορίας 2, 3, 4 κλειδιών 2 ευρώ/δωμάτιο

Σε κάθε περίπτωση το ποσό του παραβόλου που κατατίθεται στο ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο των σαράντα (40) ευρώ ανά κατάλυμα.

Η υποβολή της αίτησης και η πληρωμή του παραβόλου δύνανται να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ.

(Σε κάθε περίπτωση σας συνιστούμε να έχετε επιβεβαιώσει την κάλυψη τόσο των υποχρεωτικών όσο και των μοριοδοτούμενων κριτηρίων.)

ΒΗΜΑ 2

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο διαπιστευμένος φορέας που επιλέγεται από την επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ συντάσσει, έναντι αμοιβής που συμφωνείται με την επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ, τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα.

ΒΗΜΑ 3

Εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της τεχνικής έκθεσης της προηγούμενης παραγράφου, η οποία κατατίθεται στο ΞΕΕ με ευθύνη της επιχείρησης ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ, η αρμόδια υπηρεσία του ΞΕΕ εκδίδει ο πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της απόφασης αυτής. Η επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ καταθέτει ο πιστοποιητικό κατάταξης στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, άλλως ανακαλείται το ΕΣΛ της επιχείρησης.

 

 

Και μην ξεχνάτε …

η προθεσμία είναι μέχρι 31/12/2017

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!